Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>В работе, представляющей собой основательно фундированное комплексное исследование миниатюр Розанова, А. И. Фомин впервые в практике анализа художественного дискурса делает акцент не столько на стилистических, сколько на собственно языковых явлениях авторского текста, что позволяет ему дать объективную картину розановского миропонимания

360.00 грн.
Быстрый заказ


Михайлина Коцюбинська – знакова постать українського шістдесятництва, відомий літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії, людина, що до останнього подиху самовіддано працювала на ниві української культури, надолужуючи ті роки, коли була відлучена від улюбленої праці, зазнала переслідувань, цькування, заборони на професію та ім’я. Книжка поєднує ні з чим не зрівнянну "субстанцію" документальності – і пронизливий ліризм, просвітлений сум, надію, часом зблиски гумору, який так любила М.Коцюбинська

150.00 грн.
Быстрый заказ


This classic rhetoric/ reader/ research guide/ handbook offers the reader a complete course in writing in the rhetorical modes in one comprehensive volume. Includes critical reading/writing; research, readings that serve as models for good writing

148.00 грн.
Быстрый заказ


Таємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування

241.00 грн.
Быстрый заказ


Книга містить матеріали Лекції на пошану Соломії Павличко "Соло триває... нові голоси" № 4: Юрко Прохасько, "Чи можлива історія "галицької літератури"?". До збірника увійшли статті М.Павлишина "Історія літератури і здоровий глузд", А.Білої "Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття", Л.Ушкалова "Література галицька, слобідська та інші: принцип коекзистенції"; а також А.Заярнюка, І.Юника, Ю.Ємець-Доброносової, Я.Поліщука, Р.Чопика, П.Рихло

96.00 грн.
Быстрый заказ


В первом томе настоящего издания представлен очерк жизни и творчества Александра Блока, в основу которого легло литературоведческое исследование поэтического стиля гениального поэта и его жизненной позиции

72.00 грн.
Быстрый заказ


Монография исследует тенденции и характеристики развития романтизма от древности до наших дней. Романтизм рассматривается автором как система, органично и необходимо связанная с различными направлениями искусства

240.00 грн.
Быстрый заказ


Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: "Судьба барабанщика" Аркадия Гайдара (1938), "Дар" Владимира Набокова (1937) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (1938)

135.00 грн.
Быстрый заказ


О Данте Алигьери написано много, а "Божественная Комедия", пожалуй, - самое изучаемое и комментируемое произведение мировой литературы, если не считать Библию. И все же Данте и его шедевр и поныне остаются загадкой. Насколько актуален для нас этот рассказ о путешествии по загробному миру по прошествии почти 700 лет? Насколько его автор остается человеком своего времени, и какого времени - Средневековья или уже Возрождения?

 
 
230.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии проанализированы некоторые существенные ориентиры духовного поиска русского писателя ХIХ–ХХ ст., в первую очередь – опора на Библию как неиссякаемый интертекст литературно-художественного творчества, равно как и полемика с ней

60.00 грн.
Быстрый заказ


У цій праці вперше в українському літературознавстві спеціально вивчається перекладацький доробок Петра Ніщинського - видатного українського композитора, поета, вченого-еллініста, магістра Афінського університету, без постаті якого неможливо уявити культурне життя України кінця 19 ст. 

56.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об'єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову впродовж останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя

360.00 грн.
Быстрый заказ


Воспоминания Клавдии Николаевны Бугаевой о муже — крупнейшем писателе русского символизма — в России издаются впервые. Это ценнейший источник, ярко и убедительно повествующий о личности Андрея Белого и вместе с тем по-своему дополняющий и корректирующий известные оценки и интерпретации его художественного творчества

125.00 грн.
Быстрый заказ


П'ятнадцятий випуск серії "Університетські діалоги" містить виклад публічної лекції доктора славістики Марії Ревакович. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській Україні

60.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена исследованию творчества выдающегося мыслителя, поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина. В центре внимания авторского коллектива — литературоведческие, эстетические, искусствоведческие, педагогические, социально-политические идеи мыслителя, оказавшие влияние на становление мировой философской и художественной культуры

278.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1947 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. В основании авторской системы изучения латинской грамматики положен язык прозаиков классического периода, преимущественно Цезаря и Цицерона

200.00 грн.
Быстрый заказ


Перед вами - збірник тематично взаємопов’язаних перекладознавчих та літературознавчих нарисів, які висвітлюють різні аспекти міжлітературної комунікації: від часткових питань історії української перекладної літератури і теоретичних проблем перекладознавства до окреслення функціонування української літератури у світовому літературному контексті

83.00 грн.
Быстрый заказ


Первый научно подготовленный свод публикаций о "русском Данте". Итог двадцати лет присутствия книг Д. Л. Андреева в поле зрения широкой критики. Представлены биографическая статья вдовы, отзывы независимых умов, культурософия, литературоведение, эссе, системное исследование, стихи и проза самого Андреева. Ряд работ печатается впервые

500.00 грн.
Быстрый заказ


Рене Жирар видит свою задачу не в очередном описании жизни знаменитого писателя. Цель книги - создать "психопортрет", воспроизвести процессы внутренней динамичной и противоречивой жизни личности Ф.М.Достоевского, всем своим творчеством свидетельствовавшего о страстном поиске Христа

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


Книга представляет собой собрание работ как о классиках, так и о советских писателях, являвшихся "властителями дум" в шестидесятые годы.

135.00 грн.
Быстрый заказ


Монография посвящена взаимным превращениям литературы и науки в некоторых текстах представителей петербургской ветви формальной школы, возникшей в литературоведении накануне революции. Рассматриваются проблемы методологической и философской генеалогии формалистов, конструирование биографии и дружеского профессионального круга

183.00 грн.
Быстрый заказ


В монографії розглядається широке коло питань, пов’язаних з проблемою "елітарного". В центрі дослідження - концептуалізація "елітарного" в динаміці розвитку естетико-мистецтвознавчих ідей, інтуїтивний фактор "елітарного", а також трансформація "елітарного" в культурі другої половини ХХ століття

150.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемое вниманию читателя исследование реконструирует во времени и в интертекстуальном диалоге культуры смысл многих текстов, которые описывались как форма, но не читались как содержание по причине их непонятности или мнимой «бессмыслицы», загадки текстов скрывают ответы этого сложного времени

160.00 грн.
Быстрый заказ


Словарь содержит 55 000 слов современного итальянского языка с подробной разработкой значений, большим количеством устойчивых и привычных словосочетаний, разговорных выражений. В словаре много пословиц и поговорок, идиоматических выражений

185.00 грн.
Быстрый заказ


В монографії розглянуто витоки китайської драми, індо-санскритську теорію походження юанської драми цзацзюй, вплив буддизму на культуру та літературу юанської доби, проаналізовано етичні та міфічні мотиви китайського буддизму у сюжетах драм цзацзюй

190.00 грн.
Быстрый заказ


Монография словенского литературоведа Янеза Вречко посвящена творчеству выдающегося поэта-авангардиста Сречко Косовела (1904-1926), внесшего существенный вклад в развитие не только национальной, но и европейской авангардной поэзии, прежде всего конструктивизма

170.00 грн.
Быстрый заказ


У 1920-ті роки з’явилися публікації, автори яких стверджували, що саме в Україні зосередилося багато талантів їдишської літератури. Це справедливе твердження було пов’язано з творчістю Шолом-Алейхема, а також письменників-модерністів так званої Київської Групи – Давида Берґельсона, Давида Гофштейна, Переца Маркіша, Дера Ністера і Лейба (Лева) Квітка

160.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар, переглядає її репутацію (виводить із тіні Ж.-П.Сартра) та перекодовує роль і місце в історії літератури ХХ ст. Вагомий мистецько-естетичний внесок письменниці вбачається у створенні "фемінних" художніх образів, які через проблему вибору впроваджують ідею важливості "кохання", позбавляються відчуттів і статусу "Іншої" як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта 

90.00 грн.
Быстрый заказ


Книга эта имеет задачу проследить по историческим документам и памятникам художественной литературы становление и развитие немецкой народной легенды о докторе Фаусте, которая в творческой переработке Гете получила мировое идейное и художественное значение как сюжетная основа величайшего произведения классической немецкой литературы

74.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .