Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>В работе, представляющей собой основательно фундированное комплексное исследование миниатюр Розанова, А. И. Фомин впервые в практике анализа художественного дискурса делает акцент не столько на стилистических, сколько на собственно языковых явлениях авторского текста, что позволяет ему дать объективную картину розановского миропонимания

330.00 грн.
Быстрый заказ


Михайлина Коцюбинська – знакова постать українського шістдесятництва, відомий літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії, людина, що до останнього подиху самовіддано працювала на ниві української культури, надолужуючи ті роки, коли була відлучена від улюбленої праці, зазнала переслідувань, цькування, заборони на професію та ім’я. Книжка поєднує ні з чим не зрівнянну "субстанцію" документальності – і пронизливий ліризм, просвітлений сум, надію, часом зблиски гумору, який так любила М.Коцюбинська

130.00 грн.
Быстрый заказ


Providing over 25,000 definitions in their historical order of development, this reference classic has been widely regarded for over 50 years as the best single-volume dictionary available for students of Latin. It includes information about grammar, inflection, and pronunciation, as well as copious citations and useful appendices

139.00 грн.
Быстрый заказ


As a vocabulary builder as well as an effective approach to reaching a better understanding of the critical roles Greek and Latin played in the development of English, Dr. Richard Krill's Greek and Latin in English Today is a superb text that features an incremental approach to building English vocabulary

130.00 грн.
Быстрый заказ


Посібник містить англомовні релігієзнавчі тексти та комплекс вправ з різноманітними видами робіт. Розділи першої частини включають лексико-граматичні завдання з використанням специфічних теологічних термінів, представлених у формі тлумачного англо-українського словника

46.00 грн.
Быстрый заказ


This classic rhetoric/ reader/ research guide/ handbook offers the reader a complete course in writing in the rhetorical modes in one comprehensive volume. Includes critical reading/writing; research, readings that serve as models for good writing

148.00 грн.
Быстрый заказ


The Prentice Hall Guidefor College Writer: is organized around a sequence of purposes for Writing

190.00 грн.
Быстрый заказ


Таємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування

241.00 грн.
Быстрый заказ


Книга містить матеріали Лекції на пошану Соломії Павличко "Соло триває... нові голоси" № 4: Юрко Прохасько, "Чи можлива історія "галицької літератури"?". До збірника увійшли статті М.Павлишина "Історія літератури і здоровий глузд", А.Білої "Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття", Л.Ушкалова "Література галицька, слобідська та інші: принцип коекзистенції"; а також А.Заярнюка, І.Юника, Ю.Ємець-Доброносової, Я.Поліщука, Р.Чопика, П.Рихло

96.00 грн.
Быстрый заказ


В первом томе настоящего издания представлен очерк жизни и творчества Александра Блока, в основу которого легло литературоведческое исследование поэтического стиля гениального поэта и его жизненной позиции

72.00 грн.
Быстрый заказ


Александрийская библиотека времен Птолемеев - место рождения европейской филологии. Возглавлявшие ее в III-II веках Зенодот, Аристофан и Аристарх занимались, прежде всего, текстологией "Илиады" и "Одиссеи". Цель данной работы - ответить на вопрос, была ли метрика гомеровского гекзаметра среди критериев, по которым александрийские филологи выбирали варианты или предлагали исправления к доступному им тексту "Илиады" и "Одиссеи".

 
 
85.00 грн.
Быстрый заказ


Монография по-новому ставит вопрос о происхождении романтизма в литературе США. Отдельные главы книги посвящены возникновению романтизма в поэзии (творчество Филиппа Френо) и в прозе (Брокден Браун, Ирвинг), характеристике современного восприятия крупнейших американских романтиков: Купера, Эдгара По, Готорна, Мелвилла, Торо

46.00 грн.
Быстрый заказ


Довідник містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології

56.00 грн.
Быстрый заказ


Монография исследует тенденции и характеристики развития романтизма от древности до наших дней. Романтизм рассматривается автором как система, органично и необходимо связанная с различными направлениями искусства

240.00 грн.
Быстрый заказ


Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: "Судьба барабанщика" Аркадия Гайдара (1938), "Дар" Владимира Набокова (1937) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (1938)

110.00 грн.
Быстрый заказ


В этой книге выдающийся итальянский литературовед Франко Моретти подробно исследует фигуру буржуа в европейской литературе Нового времени. Предлагаемая Моретти галерея отдельных портретов переплетена с анализом ключевых слов - "полезный" и "серьезный", "эффективность", "влияние", "комфорт", "roba [добро, имущество]" и формальных мутаций прозы

170.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии проанализированы некоторые существенные ориентиры духовного поиска русского писателя ХIХ–ХХ ст., в первую очередь – опора на Библию как неиссякаемый интертекст литературно-художественного творчества, равно как и полемика с ней

60.00 грн.
Быстрый заказ


Пропонований зшиток – це подані в есеїстичному ключі нотатки про мову, а не впорядковані рекомендації щодо того, як правильно говорити, писати. Автор, перекладач і письменник Андрій Содомора, ділиться своїми роздумами над словом, його вагою в житті людини

 
 
19.00 грн.
Быстрый заказ


Проблематика статей охватывает вопросы грамматической и орфографической нормы и вариативности, семантического и лексического варьирования, в частности в новых сферах интернет-коммуникации, а также использования разных функционально-стилистических вариантов языка и анализ стилистического варьирования языковых средств в художественном тексте 

275.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об'єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову впродовж останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя

360.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія становить виконане з позицій когнітивної лінгвістики дослідження мовної концептуалізації декількох фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі. Уперше в українській іраністиці висвітлено етнокультурну специфіку вербальної репрезентації таких загальнолюдських, або універсальних концептів, як ДУША, ДУХ, СЕРЦЕ, емотивних концептів РАДІСТЬ, СУМ, СТРАХ, аксіологічних концептуальних опозицій добро-зло, правда-неправда, свій-чужий у перській мові

130.00 грн.
Быстрый заказ


Воспоминания Клавдии Николаевны Бугаевой о муже — крупнейшем писателе русского символизма — в России издаются впервые. Это ценнейший источник, ярко и убедительно повествующий о личности Андрея Белого и вместе с тем по-своему дополняющий и корректирующий известные оценки и интерпретации его художественного творчества

100.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1947 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. В основании авторской системы изучения латинской грамматики положен язык прозаиков классического периода, преимущественно Цезаря и Цицерона

285.00 грн.
Быстрый заказ


Учебник грамматики латинского языка С. И. Соболевского, изданный автором последний раз в 1948 г., до сих пор является лучшим учебным пособием среди множества других. Учебнику свойственны компактность и стройность расположения изучаемого материала, доступность и основательность в изложении

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Одновременно с филигранным анализом жанрово-стилистических особенностей античной комедии, автор (раскрывая, а зачастую и реставрируя содержание комедий) по первоисточнику знакомит нас с особенностями любовных (семейных и внесемейных) отношений древних греков и римлян

175.00 грн.
Быстрый заказ


Перед вами - збірник тематично взаємопов’язаних перекладознавчих та літературознавчих нарисів, які висвітлюють різні аспекти міжлітературної комунікації: від часткових питань історії української перекладної літератури і теоретичних проблем перекладознавства до окреслення функціонування української літератури у світовому літературному контексті

83.00 грн.
Быстрый заказ


В последней книге Франко Моретти собраны работы автора за последние 20 лет (1994-2011). Объединяя под одной обложкой исследования разных текстов (пьесы Шекспира, европейский роман XVIII-XIX вв., викторианская детективная новелла и голливудские фильмы), книга является по сути сводным манифестом ученого

218.00 грн.
Быстрый заказ


Первый научно подготовленный свод публикаций о "русском Данте". Итог двадцати лет присутствия книг Д. Л. Андреева в поле зрения широкой критики. Представлены биографическая статья вдовы, отзывы независимых умов, культурософия, литературоведение, эссе, системное исследование, стихи и проза самого Андреева. Ряд работ печатается впервые

500.00 грн.
Быстрый заказ


Книга отражает широкий спектр проблем современной лингвистики, рассматриваемых с точки зрения динамических процессов системы языкового кода, а также в сфере его коммуникативной и социокультурной реализации

98.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .