Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)Книга посвящена истории становления византийской и древнерусской ментальности Киевской Руси, а также проблемам взаимоотношений с Великой степью. Сочетание методов лингвосинергетики, когнитологии и компаративистики с глубоким хронологическим анализом позволило автору воссоздать целостную картину духовного мира древних этносов Евразии, основанную на авторской концепции

 
 
148.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглядаються питання етно- і соціо­лінгвістичної еволюції української мови в країнах посе­лення, досліджуються особливості мовної поведінки і мовної свідомості українців діаспори, пропонуються кількісні і якісні оцінки дифузних явищ у двомовному середовищі. Для мовознавців, соціологів, етнологів, літературознавців

80.00 грн.
Быстрый заказ


Найголовнішу змістову домінанту текстів, що увійшли до цієї збірки, відтворюють оці слова зі звернення Івана Огієнка до кожного українця: "Не цураймося своєї мови, як не цуралися рідної мови Христос та апостоли. Цуратися мови - то цуратися народу..."

90.00 грн.
Быстрый заказ


Пропоноване дослідження - це лінгвобіографія, або історико-культурний нарис розвитку старослов'янської мови, покликаний з'ясувати місце та роль старослов'янської писемності в культурі українського народу

90.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів та тих, які починають вивчати сербську мову. Складається з чотирьох частин: перша - фонетика сербської мови; друга і третя - тексти, діалоги, морфологія, лексичні та граматичні завдання для розвитку мови і закріплення теоретичного матеріалу; четверта - сербсько-українсько-російський словник

167.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії на засадах функціоналізму цілісно досліджено синтаксичну сферу прислівника української літературної мови 

111.00 грн.
Быстрый заказ


Монографію присвячено аналізу особливостей репрезентацій міфологічного етнокоду культури в українській фразеології. Здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої слов'янською міфологією (на матеріалі фольклорних і лексикографічних джерел XVIII-XXI ст.)

288.00 грн.
Быстрый заказ


В первый раздел книги вошли научные статьи на разные лингвистические темы: от теории референции до акцентуации, от практической транскрипции до теории юмора. Во второй раздел включены несколько научно-популярных статей и "статьи обо всём", включая образование, национальный характер и чтение книжек детям. Третий раздел состоит из рецензий, в которых автор не только рецензирует книги, но и пытается сформулировать некие важные идеи, с ними связанные

394.00 грн.
Быстрый заказ


У доповідях висвітлено питання історичної й описової лексикології та лексикографії, сучасної фразеології, діалектології та фразеографії, окреслено головні напрями подальшого розвитку словникарства

123.00 грн.
Быстрый заказ


Цели и задачи учебника обусловлены и определяются его практической направленностью. Авторы учебника ставили перед собой задачу научить студентов свободно читать, понимать при чтении и переводить на русский язык художественную и публицистическую литературу, владеть устной разговорной речью и литературным произношением, писать на языке и в меньшей степени - переводить на сербохорватский язык

93.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в гендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угруповань, а також проаналізовано причини вживання інвективи

108.00 грн.


Праця концептуально продовжує серію порівняльно-історичних студій, присвячених незмінно актуальним питанням етимології і семасіології германських, балтійських, слов’янських та інших індоєвропейських мов. Ідеться про подальше дослідження різнотипних семантичних процесів, які супроводжували й супроводжують еволюцію лексичного складу індоєвропейських мов

148.00 грн.


"АЗ і Я" зберігає свою актуальність і понині. Це своєрідний погляд зі Степу на політичні й культурні проблеми Київської Руси ХІ сторіччя. Друга частина книжки "Шумер-Наме" торкається культурних стосунків тюркських народів з давніми цивілізаціями

102.00 грн.


Том містить доповіді учасників ХІІ Міжнародної наукової конференції «Відображення історії та культури народу в словотворенні» 25-28 травня 2010 р. У доповідях на матеріалі широкого спектру слов’янських мов обговорено проблеми взаємозв’язків мови з культурою, історією, менталітетом народу, з розвитком суспільства

108.00 грн.


У монографії комплексно досліджено категорію заперечення в українській мові. Установлено типологію засобів вербалізації заперечення, визначено їхню прагматику та специфіку вживання 

111.00 грн.


На материале русского языка исследуются понятийная, метафорически-образная и значимостная составляющие семантики концепта "любовь", его междискурсная, возрастная и гендерная вариативность и ассоциативные свойства 

178.00 грн.


Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові

108.00 грн.


Книжка Н. Г. Сидяченко містить низку статей, присвячених аналізові тропів - квінтесенції художньої мови - в ідіолектах українських і польських письменників. Спираючись на семантико-стилістичний, контекстуально-лексикографічний і концептуальний аналіз, авторка описує функції тропів у художньому тексті, закономірності творення їхньої семантики та картини світу, закодовані у них

90.00 грн.


"Поки живе мова, житиме й народ, як національність; не стане мови - не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчих народів..." Ці слова великого українця Івана Огієнка найточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту цього видання

70.00 грн.


В учебнике содержатся сведения о фонетике и грамматике говоров и о диалектном членении русского языка. Даются методические указания по анализу диалектных текстов и образцы такого анализа

64.00 грн.


У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості 

111.00 грн.


Монографію присвячено актуальним проблемам теорії синтаксичної транспозиції та адвербіальному функціонуванню відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменника

62.00 грн.


Монографія є цілісним дослідженням сполучників сучасної української літературної мови

93.00 грн.


В пособии дается детальное описание системы старославянского языка IX-XI вв., анализируется процесс ее становления начиная с исходных характеристик индоевропейского языка, прослеживается судьба конкретных явлений старославянского языка в истории национальных славянских языков

117.00 грн.


Монография представляет собой анализ концептов русской, итальянской, английской культур, организованных в систему фрейма "Вооруженное противостояние". Исследование выполнено в русле когнитивной лингвистики и посвящено изучению восприятия и осмысления ситуации войны в указанных культурах

72.00 грн.

(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .