Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеМихайлина Коцюбинська – знакова постать українського шістдесятництва, відомий літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії, людина, що до останнього подиху самовіддано працювала на ниві української культури, надолужуючи ті роки, коли була відлучена від улюбленої праці, зазнала переслідувань, цькування, заборони на професію та ім’я. Книжка поєднує ні з чим не зрівнянну "субстанцію" документальності – і пронизливий ліризм, просвітлений сум, надію, часом зблиски гумору, який так любила М.Коцюбинська

150.00 грн.
Быстрый заказ


Таємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування

241.00 грн.
Быстрый заказ


Книга містить матеріали Лекції на пошану Соломії Павличко "Соло триває... нові голоси" № 4: Юрко Прохасько, "Чи можлива історія "галицької літератури"?". До збірника увійшли статті М.Павлишина "Історія літератури і здоровий глузд", А.Білої "Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття", Л.Ушкалова "Література галицька, слобідська та інші: принцип коекзистенції"; а також А.Заярнюка, І.Юника, Ю.Ємець-Доброносової, Я.Поліщука, Р.Чопика, П.Рихло

96.00 грн.
Быстрый заказ


У цій праці вперше в українському літературознавстві спеціально вивчається перекладацький доробок Петра Ніщинського - видатного українського композитора, поета, вченого-еллініста, магістра Афінського університету, без постаті якого неможливо уявити культурне життя України кінця 19 ст. 

56.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


П'ятнадцятий випуск серії "Університетські діалоги" містить виклад публічної лекції доктора славістики Марії Ревакович. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській Україні

60.00 грн.
Быстрый заказ


Перед вами - збірник тематично взаємопов’язаних перекладознавчих та літературознавчих нарисів, які висвітлюють різні аспекти міжлітературної комунікації: від часткових питань історії української перекладної літератури і теоретичних проблем перекладознавства до окреслення функціонування української літератури у світовому літературному контексті

83.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі розглянуто найхарактерніші тексти сербської, хорватської і словенської літератур, написаних безпосередньо у воєнні роки або в період між двома світовими війнами. Залучено також окремі твори чеської, словацької, польської, болгарської літератур. Спеціальні розділи присвячено українській та російській літературам

145.00 грн.
Быстрый заказ


У книжці досліджуються міфопоетична й символічна інтерпретація античності у Т. Шевченка, націєтворчий характер перекладацької спадщини П. Ніщинського, продовження спілкування з античною культурою в наші часи

85.00 грн.
Быстрый заказ


Нова праця Петра Кралюка – спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті «Тарас Бульба» з погляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце «Тараса Бульби» в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо

75.00 грн.
Быстрый заказ


Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича - однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури ХХ ст. Висвітлено дискусійні питання сучасного літературознавства: який зв'язок між письменником як реальною особою і автором як текстуальною стратегією; чи може читач розшифрувати авторські думки; які "сліди" присутності автора в тексті?

48.00 грн.
Быстрый заказ


Книжку присвячено найпопулярнішому свого часу церковному письменникові другої половини ХVІІ століття Йоаникію Ґалятовському. Але йдеться тут не лише про біографію і твори знаного могилянського книжника, тлумача західних уявлень про Бога й світ для тодішнього православного християнина. Авторка унаочнює процес становлення новочасного "інтелектуального повсякдення" в Україні

320.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. До десятого випуску збірника ввійшли праці викладачів, студентів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших інституцій і навчальних закладів України

55.00 грн.
Быстрый заказ


Полемічне протистояння трактатів «Perspectiwa» Касіяна Саковича (1642) і «Λίθος» Євсевія Пиміна (1644), під чиїм іменем приховався гурток православних інтелектуалів з оточення митрополита Петра Могили, було одним із найбільш яскравих і певною мірою епатажних епізодів літературного життя України епохи Бароко

200.00 грн.


Наскрізний сюжет цієї книжки - тривалий і складний, крізь усе ХХ століття, процес модернізації українського письменства. Творчість Лесі Українки, Максима Рильського, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська розглядається переважно із застосуванням психоаналітичних та гендерних підходів

50.00 грн.


Науковий збірник присвячено явищам раннього українського бароко, перспективам і ретроспективам барокового мислення. Творчі постаті окремих авторів – Герасима Смотрицького, Мелетія Смотрицького, Кирила Транквіліона Ставровецького – увиразнюються на широкому культурному, релігійному і літературному тлі

 
 
94.00 грн.


Ця книга - перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди, здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди

720.00 грн.


В антології вперше здійснено спробу представити дисидентський рух 1960–80-х років у всій його поліфонії, не так на рівні суспільно-політичної проблема­тики, як на рівні конкретних доль. Перед читачем розгортаються історії ідей і людських вчинків, у живому пульсуванні текстів, які самі про себе свідчать 

240.00 грн.


Роздуми українських інтелектуалістів XVII-XVIII століть над сенсом власного життя та долею Вітчизни, їхні душевні порухи й естетичні уподобання складають "мисленний" сюжет цієї книги, заснованої на багатющому матеріалі київських, чернігівських, почаївських, львівських, віленських, краківських та інших стародруків, частина з яких досі не вивчалася

56.00 грн.


Книжка Н. Г. Сидяченко містить низку статей, присвячених аналізові тропів - квінтесенції художньої мови - в ідіолектах українських і польських письменників. Спираючись на семантико-стилістичний, контекстуально-лексикографічний і концептуальний аналіз, авторка описує функції тропів у художньому тексті, закономірності творення їхньої семантики та картини світу, закодовані у них

90.00 грн.


У виданні подаються нотатки та щоденникові записи з робочих зошитів і записних книжок відомого українського поета, історіософа та культуролога Євгена Маланюка (1897–1968)

70.00 грн.


Книжка ця стане помітною подією для всіх, хто хоче більше знати про саму атмосферу літературного життя України у складні 20—30-ті роки минулого століття, про долю шістдесятників, про тих, хто попри всі заборони творив нашу культуру в часи так званого “розвиненого соціалізму”

111.00 грн.


У монографії зроблена спроба цілісно-концептуального аналізу другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя, досліджено такі проблеми поетики другої частини поеми, як біблійна інтертекстуальність мотивів, металогічних конструкцій і сюжетних елементів твору; художня природа характеротворення; специфіка інтер’єру, пейзажу та нова естетика художнього слова Гоголя

70.00 грн.


У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості 

111.00 грн.


Об'єднана спільною назвою збірка складається з кількох взаємно зв'язаних між собою праць автора: ґрунтовного дослідження про вершинний твір української літератури XII століття “Слово о полку Ігоревім”, давнього тексту пам'ятки і її дослівного перекладу сучасною українською мовою, тлумачного словника застарілих слів, історико-географічних приміток та авторського поетичного переспіву “Слова”.

 
 
70.00 грн.


Увазі читачів пропонується збірник наукових праць із актуальних питань літературного джерелознавства і текстології

 
 
90.00 грн.


В монографії досліджуються питання поетики старокиївської агіографічної прози XI - першої третини XIII ст., розкривається роль сакральної семантики в організації образної системи твору

37.00 грн.


Все життя поетове, з усією його дрібненькою буденщиною і важливими подіями, з згадками про минуле і мріями про майбутнє, з творчими поривами і хвилинами розпачу та занепаду, з цілою галереєю живих образів, портретів, з скарбницею думок і гидотністю середовища - встає перед нами у цих записках - день по дневі...

 
 
74.00 грн.


Про Шевченка важко говорити. Про нього вже багато сказано, і водночас він залишається герметичним. Його досі відкривають і, відкриваючи, не розуміють до кінця. Герметизм  його творчости спонукає до використання її для ілюстрації часом абсолютно протилежних ідей. Його поезія поєднує історію і метаісторію, взаємопроникає людину і вічність

102.00 грн.


Монографія Сергія Бабича присвячена одному з найталановитіших авторів раннього українського бароко Мелетію Смотрицькому. Уперше в українському літературознавстві складний творчий шлях цього письменника розглянуто через призму новітніх наукових підходів

57.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .