Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеТаємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування

241.00 грн.
Быстрый заказ


Книга містить матеріали Лекції на пошану Соломії Павличко "Соло триває... нові голоси" № 4: Юрко Прохасько, "Чи можлива історія "галицької літератури"?". До збірника увійшли статті М.Павлишина "Історія літератури і здоровий глузд", А.Білої "Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття", Л.Ушкалова "Література галицька, слобідська та інші: принцип коекзистенції"; а також А.Заярнюка, І.Юника, Ю.Ємець-Доброносової, Я.Поліщука, Р.Чопика, П.Рихло

96.00 грн.
Быстрый заказ


До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета

118.00 грн.
Быстрый заказ


Перед вами - збірник тематично взаємопов’язаних перекладознавчих та літературознавчих нарисів, які висвітлюють різні аспекти міжлітературної комунікації: від часткових питань історії української перекладної літератури і теоретичних проблем перекладознавства до окреслення функціонування української літератури у світовому літературному контексті

83.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі розглянуто процеси модернізації української літератури ХХ століття в контексті феміністичної й ґендерної проблематики. Акцентується криза патріархальних цінностей у модерній культурі, конфлікт традиційних і нових трактувань фемінності й маскулінності. Специфіка жіночого письма пов’язується з репрезентацією жінки в публічному просторі, розкриттям тілесного досвіду

93.00 грн.
Быстрый заказ


Роздуми українських інтелектуалістів XVII-XVIII століть над сенсом власного життя та долею Вітчизни, їхні душевні порухи й естетичні уподобання складають "мисленний" сюжет цієї книги, заснованої на багатющому матеріалі київських, чернігівських, почаївських, львівських, віленських, краківських та інших стародруків, частина з яких досі не вивчалася

56.00 грн.
Быстрый заказ


У першому томі подано статті з раннього наукового доробку М. Коцюбинської, передусім з проблем шевченкознавства, розвідки 60-х років про поетику Шевченка, зокрема про метафору в українській поезії

74.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі розглянуто найхарактерніші тексти сербської, хорватської і словенської літератур, написаних безпосередньо у воєнні роки або в період між двома світовими війнами. Залучено також окремі твори чеської, словацької, польської, болгарської літератур. Спеціальні розділи присвячено українській та російській літературам

145.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка ця стане помітною подією для всіх, хто хоче більше знати про саму атмосферу літературного життя України у складні 20—30-ті роки минулого століття, про долю шістдесятників, про тих, хто попри всі заборони творив нашу культуру в часи так званого “розвиненого соціалізму”

111.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії зроблена спроба цілісно-концептуального аналізу другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя, досліджено такі проблеми поетики другої частини поеми, як біблійна інтертекстуальність мотивів, металогічних конструкцій і сюжетних елементів твору; художня природа характеротворення; специфіка інтер’єру, пейзажу та нова естетика художнього слова Гоголя

70.00 грн.
Быстрый заказ


Об'єднана спільною назвою збірка складається з кількох взаємно зв'язаних між собою праць автора: ґрунтовного дослідження про вершинний твір української літератури XII століття “Слово о полку Ігоревім”, давнього тексту пам'ятки і її дослівного перекладу сучасною українською мовою, тлумачного словника застарілих слів, історико-географічних приміток та авторського поетичного переспіву “Слова”.

 
 
70.00 грн.
Быстрый заказ


Увазі читачів пропонується збірник наукових праць із актуальних питань літературного джерелознавства і текстології

90.00 грн.
Быстрый заказ


У книжці досліджуються міфопоетична й символічна інтерпретація античності у Т. Шевченка, націєтворчий характер перекладацької спадщини П. Ніщинського, продовження спілкування з античною культурою в наші часи

85.00 грн.
Быстрый заказ


Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича - однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури ХХ ст. Висвітлено дискусійні питання сучасного літературознавства: який зв'язок між письменником як реальною особою і автором як текстуальною стратегією; чи може читач розшифрувати авторські думки; які "сліди" присутності автора в тексті?

48.00 грн.
Быстрый заказ


Зібрані у цьому збірнику статті та дослідження розглядають сучасні напрями в українській та світовій драмі, підсумовуючи у вибраних п'єсах деякі значні історичні події та аналізуючи драми у порівняльному аспекті із західньоевропейською драмою. Автор також прочитує деякі п’єси через гру – аналізуючи різні театральні постанови протягом 1988–2007 років

98.00 грн.
Быстрый заказ


Праця присвячена монографічному дослідженню однієї з найцікавіших, але ще недостатньо вивчених форм українського некласичного вірша – дольника. Вперше в українському віршознавстві розглянута типологія його ритмічних форм та закономірності розвитку в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст. 

148.00 грн.
Быстрый заказ


Літературна праця Олега Ільницького – це перша неупереджена спроба не тільки описати конфлікт між українським авангардом та його публікою, а й подати всебічний розвиток футуризму з історичного, теоретичного та літературного погляду від самих витоків (1914) до його зникнення (1931), чи то пак знищення

58.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі репрезентовано найкращі тексти відомого філолога й культуролога Марини Новикової, від кінця 1980-х аж до сьогодення – друковані та “шухлядні”. Наскрізна тема книги – діалогічність культури

43.00 грн.
Быстрый заказ


Наскрізний сюжет цієї книжки - тривалий і складний, крізь усе ХХ століття, процес модернізації українського письменства. Творчість Лесі Українки, Максима Рильського, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Оксани Забужко, Тараса Прохаська розглядається переважно із застосуванням психоаналітичних та гендерних підходів

50.00 грн.


Науковий збірник присвячено явищам раннього українського бароко, перспективам і ретроспективам барокового мислення. Творчі постаті окремих авторів – Герасима Смотрицького, Мелетія Смотрицького, Кирила Транквіліона Ставровецького – увиразнюються на широкому культурному, релігійному і літературному тлі

 
 
94.00 грн.


Науковий збірник присвячено явищам раннього українського бароко, перспективам і ретроспективам барокового мислення. Творчі постаті окремих авторів – Герасима Смотрицького, Мелетія Смотрицького, Кирила Транквіліона Ставровецького – увиразнюються на широкому культурному, релігійному і літературному тлі

 
 
74.00 грн.


У цій книзі подані есеї, присвячені українській літературі XVII–XX століть. Автор порушує цілу низку питань – від концепту самопізнання й морфології сексу в літературі часів бароко до біблійної герменевтики й реалізму як есхатологічної стратегії

 
 
50.00 грн.


Пятый раздел курса затрагивает культурно-языковые аспекты жизни восточноевропейского еврейства, этот раздел дает возможность определить, как сложилась и развивалась двуязычная культурная система у ашкеназских евреев и какие функции выполнял каждый язык не только в их повседневной жизни, но и в процессе обучения и образования

74.00 грн.


Ця книга - перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди, здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди

720.00 грн.


Книжка Н. Г. Сидяченко містить низку статей, присвячених аналізові тропів - квінтесенції художньої мови - в ідіолектах українських і польських письменників. Спираючись на семантико-стилістичний, контекстуально-лексикографічний і концептуальний аналіз, авторка описує функції тропів у художньому тексті, закономірності творення їхньої семантики та картини світу, закодовані у них

90.00 грн.


Эта книга о насущном для автора в искусстве слова - духовном самоопределении человека перед лицом катастрофизма бытия. Одоление бытия, расширение и просветление его горизонтов, духовное разрешение неразрешимого, утверждение самостоянья человека - в этом видит автор сверхзадачу искусства, именно это прослеживает в текстах классиков 

 
 
93.00 грн.


Посібник охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій 

72.00 грн.


У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості 

111.00 грн.


В монографії досліджуються питання поетики старокиївської агіографічної прози XI - першої третини XIII ст., розкривається роль сакральної семантики в організації образної системи твору

37.00 грн.


Нова праця Петра Кралюка – спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті «Тарас Бульба» з погляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце «Тараса Бульби» в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо

75.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .