Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>В монографии анализируется история формирования различных фольклорных сюжетов, связанных в российской крестьянской культуре XIX-XX веков с книгами. Под "воображаемыми книгами" подразумеваются письменные тексты, не существующие с точки зрения исследователя, но в существовании которых были уверены крестьяне

250.00 грн.
Быстрый заказ

До антології увійшли демонологічні міфи, відображені у народних віруваннях, казках, легендах, колядках, щедрівках, веснянках, купальських та інших календарно-обрядових піснях, почерпнутих із наукових, літературних, архівних та польових джерел. Книга побудована за тематичним принципом
185.00 грн.
Быстрый заказ


Основная часть публикуемых материалов посвящена реконструкции ритуальных истоков некоторых мотивов и сюжетов в литературах древнего мира и средневековья - японской, индийской, древнееврейской и древнегреческой. Выявляется ритуальная обусловленность структурно-композиционных особенностей произведений различных жанров, обнаруживается мифологическая семантика ряда образов и приемов построения сюжетов

180.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі відтворено споконвічний пошук розв'язання питання про місце і роль людства у житті Всесвіту. Аналізуються особливості взаємовпливів суспільства й довкілля у давнину, формування найдавнішої системи світогляду та її вершини - космології. Автор пропонує оригінальні концепції визначення прабатьківщини індоєвропейців та їх складової частини - предків слов'ян

93.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга посвящена символике животных как проекции человеческой психики. Автор показал роль животных в жизни человека и те функции, которые они выполняют. Особое внимание уделено проективной функции животных как отражению психологических качеств личности

100.00 грн.
Быстрый заказ


Исследование посвящено анализу субъективного смысла отношений человека с домашним животным, его мифологической, культурной, личностной составляющей. Авторы рассмотрели образ "идеального владельца" и "идеального домашнего животного", проследили факторы, создающие гармоничные или конфликтные отношения в межвидовом сообществе

190.00 грн.
Быстрый заказ


У цій книзі автор, аналізуючи історичні тенденції розвитку української культури, твори традиційного фольклору - колядки, казки, обрядові пісні, селянські ляльки, народні іграшки, "базарні" килимки, картини і філософські концепції Катерини Білокур, Марії Приймаченко, "наївних" художників Анастасії Рак, Івана Лисенка, Якова Бацуци - робить спроби пізнати певні внутрішні закономірності й зовнішні форми того феномену, яким є український фольклор

430.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая книга Алена Даниэлу - известного шиваитского музыканта, автора популярных трудов, посвященных культуре, мифологии и традиционному искусству Индии, - является попыткой осмысления основных проблем западноевропейского общества второй половины ХX века путем поиска альтернативного пути развития Западной цивилизации

500.00 грн.
Быстрый заказ


В книгу включены статьи А. Н. Афанасьева 1850—1880-? гг., которые не переиздавались в XX в. Эти работы были частично использованы Афанасьевым при написании его основного труда («Поэтические воззрения славян на природу»), однако они представляют и самостоятельный интерес.

400.00 грн.
Быстрый заказ


Монографію присвячено аналізу особливостей репрезентацій міфологічного етнокоду культури в українській фразеології. Здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої слов'янською міфологією (на матеріалі фольклорних і лексикографічних джерел XVIII-XXI ст.)

288.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга - одна из частей фундаментального исследования мифологии и религии Дж. Фрэзера. Обычаи и ритуалы древних племен, несмотря на всю кажущуюся примитивность, скрывают под собой довольно четкую логику, и некоторые из них сохранились и действуют даже сегодня. По крайней мере, мы боимся с ней спорить

90.00 грн.
Быстрый заказ


В книге собраны статьи крупнейшего зарубежного специалиста по древнеиндийской и древнеиранской мифологии, голландского ученого Ф.Б.Я. Кёйпера. В центре исследований, входящих в сборник, - мифология вед, древнейших памятников индийской литературы.

300.00 грн.
Быстрый заказ


Альманах "In Umbra" объединяет работы, посвященные мифологическим персонажам – амбивалентным и вредоносным духам, "низшим" божествам, демонам. Образам и сюжетам, связанным с низшими духами в мировых религиях, фольклоре, искусстве и литературе, посвящено это издание

460.00 грн.


Предлагаемая книга является изложением основных теоретических взглядов Мирчи Элиаде, касающихся проблем архаической культуры и мифологического мышления, которые, по мнению автора, служат архетипическими основаниями сознания современного человека

 
 
200.00 грн.


Монография является первым исследованием в области биографического мифа, совмещающим в себе теоретические и историко-литературные аспекты. Автор не только предлагает методологическую базу для изучения и описания биографического мифа, но и иллюстрирует свои теоретические построения на практике, детально рассматривая один из ярчайших феноменов современного мифотворчества - русский рок

237.00 грн.


Работы А.С. Фаминцына получили признание как "базовые для исследователей русской бытовой старины и русской народной музыки". Особое место в истории русской науки занимает неоконченная книга Фаминцына "Божества древних славян", написанная в русле активно развивавшейся в это время в России мифологической школы

171.00 грн.


Книга Н.М.Гальковского стала заметным явлением в истории изучения восточнославянской языческой традиции, а также переходного периода от язычества к христианству в Древней Руси

273.00 грн.


Греческие боги для В.Отто - не просто персонажи древних мифов, и не объекты позитивной науки. Это именно боги, чье непосредственное присутствие порождало в греках экзальтацию, вдохновение и способность к творчеству. Греческая религия не является антропоморфной - она теоморфна, поскольку именно на модели божественного мира формируется мир людей

430.00 грн.


Впервые переведенная на русский язык книга Ф.Г.Юнгера "Греческие мифы" посвящена описанию и истолкованию древнегреческой мифологии, причем анализ знакомых сюжетов дается сквозь призму философских понятий, что позволяет по-новому взглянуть на давно известные мифы и иначе расставить акценты пытливому исследователю античного наследия

405.00 грн.


Данная работа показывает основную структуру космогонических и иных мифов древних цивилизаций

 
 
146.00 грн.


"Забытый язык" - труд о сновидениях, введение в науку понимания символов, а также самой человеческой сущности. Автор проводит параллель между сновидением и мифом. Он считает, что у первого и второго много общего как в форме, так и в содержании

 
 
89.00 грн.


«Занимательная Греция» — своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры, бывшей тем зерном, из которого выросла вся новоевропейская и русская культура. В шести частях книги (с IX по II вв. до н.э.) рассматриваются политика и быт, военное искусство и философия, театр и поэзия — все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой. Стиль изложения продолжает традицию старинных книг «о достопамятных словах и поступках великих людей».

230.00 грн.


Что такое традиция? Почему ритуал  главный стержень традиционных религий? В чем жизненная сила мифов? Где находится центр мира? Может ли пустота быть философской категорией? Является ли сердце только физиологическим органом? Наше тело – помеха или помощник на пути духовного совершенствования? Об этом и о многом другом рассказывается и книге этнолога, историка и религиоведа М. Ф. Альбедиль

185.00 грн.


В фундаментальном труде "Золотая ветвь" ("The Golden Bough") систематизирован фактический материал по первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, табу, религиозным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. Опираясь на гигантский сравнительно-исторический материал, автор выводит основные принципы магического мышления и обосновывает единство мифологических мотивов и сюжетов

290.00 грн.


Исследуются происхождение словесного искусства и роль устной трансляции в формировании поэтического языка. Рассматриваются проблемы формирования и функционирования этнопоэтики фольклора: мифология голоса в фольклоре, магическая сила слова в архаических традициях, звучащее слово в фольклоре, сказитель и его текст

120.00 грн.


Сборник статей, посвященный 75-летию видного русского синолога академика РАН Б.Л.Рифтина, в первую очередь отражает многообразие его исследовательских интересов. Публикуемый полный список трудов академика дает представление о востребованности его трудов не только в России, Китае и странах Дальневосточного региона, но и во всем мире

230.00 грн.


В книге собраны предания, легенды, анекдотические истории из жизни Москвы, ее церквей, старинных домов, улиц, бытующие в народе полуфантастические рассказы о чудесных спасениях Москвы, ее пожарах, стройках, кремлевских интригах и многом другом

90.00 грн.


Литовские мистические сказания занимают особое место в балто-славянской мифологии. Они вобрали в себя национальный колорит, характер и историю народа. Таинственные сюжеты, необыкновенные герои, живой язык рассказчика погружают читателя в увлекательный мир, наполненный загадками и мистикой

42.00 грн.


На сторінках цієї книжки Станіслав Стабрила намагається відтворити найвідоміші грецькі міфи у первісному, нетрансформованому вигляді. Завдяки цьому вони перестають бути казочками, а є цілком поважним викладом життя давніх греків

130.00 грн.


Серия очерков "Мифологии" представляет собой блестящий анализ массовой культуры как знаковой системы. Автор семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса 

237.00 грн.

1   2   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .