Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеThe impressive kingdoms established many cen- turies ago by the peoples of Southeast Asia, their creative genius as reflected in their sculp- tures, brilliant paintings and magnificent architecture, their fascinating customs, their colorful costumes, their diverse languagesiall are vivid- ly described by the author in this handsome and instructive volume

74.00 грн.
Быстрый заказ


Альманах "In Umbra" объединяет работы, посвященные мифологическим персонажам – амбивалентным и вредоносным духам, "низшим" божествам, демонам. Образам и сюжетам, связанным с низшими духами в мировых религиях, фольклоре, искусстве и литературе, посвящено это издание

460.00 грн.
Быстрый заказ

До антології увійшли демонологічні міфи, відображені у народних віруваннях, казках, легендах, колядках, щедрівках, веснянках, купальських та інших календарно-обрядових піснях, почерпнутих із наукових, літературних, архівних та польових джерел. Книга побудована за тематичним принципом
185.00 грн.
Быстрый заказ


Основная часть публикуемых материалов посвящена реконструкции ритуальных истоков некоторых мотивов и сюжетов в литературах древнего мира и средневековья - японской, индийской, древнееврейской и древнегреческой. Выявляется ритуальная обусловленность структурно-композиционных особенностей произведений различных жанров, обнаруживается мифологическая семантика ряда образов и приемов построения сюжетов

180.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі відтворено споконвічний пошук розв'язання питання про місце і роль людства у житті Всесвіту. Аналізуються особливості взаємовпливів суспільства й довкілля у давнину, формування найдавнішої системи світогляду та її вершини - космології. Автор пропонує оригінальні концепції визначення прабатьківщини індоєвропейців та їх складової частини - предків слов'ян

93.00 грн.
Быстрый заказ


Какие социально-психологические механизмы лежат в основе веры в колдовство? Как в современном российском обществе формируются личные нарративы о сглазе и порче? Каковы их традиционные основы и современные модификации? Почему представления о колдовстве сохраняются и передаются следующим поколениям?

204.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга посвящена символике животных как проекции человеческой психики. Автор показал роль животных в жизни человека и те функции, которые они выполняют. Особое внимание уделено проективной функции животных как отражению психологических качеств личности

100.00 грн.
Быстрый заказ


Исследование посвящено анализу субъективного смысла отношений человека с домашним животным, его мифологической, культурной, личностной составляющей. Авторы рассмотрели образ "идеального владельца" и "идеального домашнего животного", проследили факторы, создающие гармоничные или конфликтные отношения в межвидовом сообществе

190.00 грн.
Быстрый заказ


У цій книзі автор, аналізуючи історичні тенденції розвитку української культури, твори традиційного фольклору - колядки, казки, обрядові пісні, селянські ляльки, народні іграшки, "базарні" килимки, картини і філософські концепції Катерини Білокур, Марії Приймаченко, "наївних" художників Анастасії Рак, Івана Лисенка, Якова Бацуци - робить спроби пізнати певні внутрішні закономірності й зовнішні форми того феномену, яким є український фольклор

430.00 грн.
Быстрый заказ


Книга посвящена безначальному и бесконечному процессу мифотворчества, хотя автор ограничивает себя начальным и конечным - мифологией древних греков. Особенность книги в том, что она содержит как интерпретации мифов и обстоятельств их сложения, так и сами мифологические повествования (в переводе автора)

215.00 грн.
Быстрый заказ


Це видання - перша спроба ознайомити українського читача з вибраними місцями видатного твору кашмірського поета ХІ ст. Сомадеви - його славнозвісного епосу "Океан сказань", що містить в собі багато популярних в Індії міфів, легенд, казок, любовних та шахрайських новел, притч та анекдотів

36.00 грн.
Быстрый заказ


Монографію присвячено аналізу особливостей репрезентацій міфологічного етнокоду культури в українській фразеології. Здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої слов'янською міфологією (на матеріалі фольклорних і лексикографічних джерел XVIII-XXI ст.)

288.00 грн.
Быстрый заказ


І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів М. Номиса. Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюють найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань українського народу

95.00 грн.
Быстрый заказ


Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір'їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність 

278.00 грн.
Быстрый заказ


У роботі долинського педагога доведено, що немає вагомих наукових підстав для заперечення інформаційного дослідження українського національного костюма, розкрито та змодельовано такі можливості

50.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая книга является изложением основных теоретических взглядов Мирчи Элиаде, касающихся проблем архаической культуры и мифологического мышления, которые, по мнению автора, служат архетипическими основаниями сознания современного человека

 
 
200.00 грн.


Монография является первым исследованием в области биографического мифа, совмещающим в себе теоретические и историко-литературные аспекты. Автор не только предлагает методологическую базу для изучения и описания биографического мифа, но и иллюстрирует свои теоретические построения на практике, детально рассматривая один из ярчайших феноменов современного мифотворчества - русский рок

237.00 грн.


Работы А.С. Фаминцына получили признание как "базовые для исследователей русской бытовой старины и русской народной музыки". Особое место в истории русской науки занимает неоконченная книга Фаминцына "Божества древних славян", написанная в русле активно развивавшейся в это время в России мифологической школы

171.00 грн.


Книга Н.М.Гальковского стала заметным явлением в истории изучения восточнославянской языческой традиции, а также переходного периода от язычества к христианству в Древней Руси

273.00 грн.


Впервые переведенная на русский язык книга Ф.Г.Юнгера "Греческие мифы" посвящена описанию и истолкованию древнегреческой мифологии, причем анализ знакомых сюжетов дается сквозь призму философских понятий, что позволяет по-новому взглянуть на давно известные мифы и иначе расставить акценты пытливому исследователю античного наследия

281.00 грн.


Данная работа показывает основную структуру космогонических и иных мифов древних цивилизаций

 
 
146.00 грн.


"Забытый язык" - труд о сновидениях, введение в науку понимания символов, а также самой человеческой сущности. Автор проводит параллель между сновидением и мифом. Он считает, что у первого и второго много общего как в форме, так и в содержании

 
 
89.00 грн.


В фундаментальном труде "Золотая ветвь" ("The Golden Bough") систематизирован фактический материал по первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, табу, религиозным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. Опираясь на гигантский сравнительно-исторический материал, автор выводит основные принципы магического мышления и обосновывает единство мифологических мотивов и сюжетов

290.00 грн.


Исследуются происхождение словесного искусства и роль устной трансляции в формировании поэтического языка. Рассматриваются проблемы формирования и функционирования этнопоэтики фольклора: мифология голоса в фольклоре, магическая сила слова в архаических традициях, звучащее слово в фольклоре, сказитель и его текст

120.00 грн.


Сборник статей, посвященный 75-летию видного русского синолога академика РАН Б.Л.Рифтина, в первую очередь отражает многообразие его исследовательских интересов. Публикуемый полный список трудов академика дает представление о востребованности его трудов не только в России, Китае и странах Дальневосточного региона, но и во всем мире

230.00 грн.


В книге собраны предания, легенды, анекдотические истории из жизни Москвы, ее церквей, старинных домов, улиц, бытующие в народе полуфантастические рассказы о чудесных спасениях Москвы, ее пожарах, стройках, кремлевских интригах и многом другом

90.00 грн.


Литовские мистические сказания занимают особое место в балто-славянской мифологии. Они вобрали в себя национальный колорит, характер и историю народа. Таинственные сюжеты, необыкновенные герои, живой язык рассказчика погружают читателя в увлекательный мир, наполненный загадками и мистикой

42.00 грн.


На сторінках цієї книжки Станіслав Стабрила намагається відтворити найвідоміші грецькі міфи у первісному, нетрансформованому вигляді. Завдяки цьому вони перестають бути казочками, а є цілком поважним викладом життя давніх греків

130.00 грн.


Серия очерков "Мифологии" представляет собой блестящий анализ массовой культуры как знаковой системы. Автор семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса 

237.00 грн.


Во втором томе фундаментального четырехтомника "Мифологики" К. Леви-Строс показывает, как эмпирические категории отдельно взятой культуры могут служить концептуальными инструментами для выработки абстрактных понятий, связанных между собой

160.00 грн.

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .