Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   6    ...   19   след >>В монографии анализируется история формирования различных фольклорных сюжетов, связанных в российской крестьянской культуре XIX-XX веков с книгами. Под "воображаемыми книгами" подразумеваются письменные тексты, не существующие с точки зрения исследователя, но в существовании которых были уверены крестьяне

250.00 грн.
Быстрый заказ


IT has been said that history, like journalism, is a record not merely of what has happened but of what has mattered. All recorded happenings must, because of their very abundance, undergo a pro- cess of selection for the purposes of narrative

93.00 грн.
Быстрый заказ


Журнал предлагает исследователям новую международную площадку для интеллектуальных дискуссий и публикации результатов эмпирической работы. Принципиальной позицией редакции является междисциплинарность в области социальных наук и продвижение современных исследовательских практик. Данный выпуск журнала посвящен социологии общественных и гуманитарных наук

 
 
89.00 грн.
Быстрый заказ


Вошедшие в номер материалы не связаны тематически, но могут быть прочитаны в русле идентитарной проблематики - поиска самоопределения в пространстве между советской и постсоветской "идентичностью", между ролями, навязываемыми государством и обществом, и стремлением к индивидуальному самовыражению, между участием в рыночных отношениях и отношениях, не опосредованных деньгами, между "внезапным" активизмом и аполитичностью...

89.00 грн.
Быстрый заказ


The first task in an account of the geography of the region under consideration must be one of definition. The term ‘Middle East’ cannot unfortunately be said to command universal acceptance in a single strict sense. and it is therefore essential to delimit the region to which the name is held to refer. and to indicate how ‘Middle East‘ gained acceptance in its present meaning

111.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності, вплив глобалізаційних процесів на національні економіки, іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку, інвестиційна привабливість та ефективність інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна привабливість аграрного сектора України

90.00 грн.
Быстрый заказ


Це — перший в Україні підручник, де ґрунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти

160.00 грн.
Быстрый заказ


Радянські цензори відносили цю книгу до особливо крамольних і небезпечних передусім тому, що автор аргументовано зруйнував усталені досі наукові стереотипи щодо вторинності, підпорядкованості українського друкарства російському.

90.00 грн.
Быстрый заказ


Адам Даніель Ротфельд - науковець, дипломат, міністр закордонних справ Польщі у 2005 році, авторитетний експерт у сфері міжнародної безпеки. Книга "У тіні" - це не лише підсумки життєвого доробку професора А.Ротфельда, але й нотатник з історії міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. 

80.00 грн.
Быстрый заказ


Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться методологією антропології та соціології примирення

241.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка норвезьких науковців присвячена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на біговій доріжці

89.00 грн.
Быстрый заказ


Книга має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм – та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському житті. У канву історії України вплетено докладну розповідь про життя жіноцтва. Авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок 

240.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник є першим виданням, яке висвітлює внесок академіка Дмитра Івановича Багалія у розвиток бібліотекознавства, найбільших бібліотек України, а також в архівну і музейну справу. В основу покладено матеріали доповідей та повідомлень на наукових читаннях, організованих Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка до 150-річчя від дня народження вченого

90.00 грн.
Быстрый заказ


Книга базируется на анализе данных о смертности на дорогах мира за 100 лет массовой автомобилизации. В ней изложена история формирования современных научных представлений о средствах и методах обеспечения безопасности дорожного движения в структурном и временном разрезах

201.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии изучается социальное посредством биографий и биографическое как социальный конструкт. Обращение к биографическому интервью является распространенной исследовательской практикой, однако в отечественной социологической литературе по качественным методам нет изданий, посвященных исключительно проблемам полного цикла биографического исследования

128.00 грн.
Быстрый заказ


В своей новой книге известный российский экономист Алексей Улюкаев предлагает подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной экономике и угрожающих полной разбалансировкой сложившегося экономического порядка

195.00 грн.
Быстрый заказ


В своей антикапиталистической утопии автор описывает все сферы жизни автономных обществ, связанных в глобальную сеть, - боло-боло. Они вобрали в се6я всё то, к чему мы стремимся и за что сражаемся: экологический образ жизни, кооперативная структура производства, устойчивое развитие, доверительные взаимоотношения, независимость и абсолютная свобода личности 

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


Институт теологии и мира занимается изучением этических основ системы поддержания мира и включением их в актуальный дискурс политики мира. Цель исследований этики мира состоит в углубленном рассмотрении разных точек зрения на вопросы внешней политики и политики безопасности.

60.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі в популярній формі аналізується проблема перешкоди для швидкого та сталого економічного зростання в Україні на рівні фундаментальних неформальних інституцій. З позицій сучасної інституційної та політичної економіки роз’яснюється причинно-наслідковий зв’язок між певними хибними звичками, стереотипами та ілюзіями, які часто сповідують жителі України, та перешкодами для розвитку продуктивної економіки

141.00 грн.
Быстрый заказ


Книжка Дмитра Сепетого – це ґрунтовний і водночас доступно викладений аналіз ліберального світогляду та базових засад «відкритого суспільства»

37.00 грн.
Быстрый заказ


В учебнике, подготовленном в соответствии с программой курса демографии, отражены основные ее разделы: предмет этой науки и ее место среди других дисциплин; источники данных о населении; показатели динамики и структуры населения; брачность и разводимость; рождаемость и смертность, воспроизводство населения в целом; демографическое прогнозирование; проблемы демографической политики.

95.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии раскрываются структура и содержание политологии как научной и учебной дисциплины, рассматриваются этапы становления и развития политической мысли, анализируются основные вопросы теории политики, политических систем, политических структур, институтов и общественных процессов, освещаются основные политические концепции

 
 
75.00 грн.
Быстрый заказ


В учебном пособии излагаются основные проблемы, понятия, темы и методы политической науки. Кратко рассматриваются проблемы социологии и психологии власти, феномены государства, общества, политических партий и партийных систем, дается современная трактовка политического сознания, идеологии и политической культуры.

60.00 грн.
Быстрый заказ


"Великое расхождение" позволяет по-новому взглянуть на один из классических вопросов истории: почему стабильности промышленного развития удалось добиться именно в Северо-Западной Европе, несмотря на удивительную схожесть ситуаций, наблюдавшихся в наиболее развитых регионах Европы и Восточной Азии? 

425.00 грн.
Быстрый заказ


Коллективная монография посвящена вопросам теории и практики создания дизайнерского и рекламного образов в контексте эффективных визуальных коммуникаций. Показаны области пересечения и дифференциации дизайна и рекламы - как графического языка и рекламного обращения

184.00 грн.
Быстрый заказ


Сборник содержит статьи, посвящённые наиболее острой проблеме современной Европы - вооружённому конфликту на Востоке Украины. В статьях рассматриваются вопросы предпосылок его возникновения, развития, особенностей и последствий

 
 
93.00 грн.
Быстрый заказ


З настанням електронної доби, символом якої є аудіовізуальна апаратура, людська свідомість приєднується до замкненої глобальної системи відеокомунікації. Це сприяє розвиткові мозку, а на планеті виникає прообраз нової цивілізації — електронного родоплемінного ладу, ери планетарного уніформізму чи, за Мак-Люеном, "глобального села"

141.00 грн.
Быстрый заказ


П'ятнадцятий випуск серії "Університетські діалоги" містить виклад публічної лекції доктора славістики Марії Ревакович. На прикладі літератури останніх 20-ти років авторка показує, як виникають і розвиваються нові культурні ідентичності у пострадянській Україні

40.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються нові тенденції у сфері влади за доби глобалізації та становлення постіндустріального суспільства. Всебічно розглядається як генезис феномена влади, так і причини її сучасного кризового становища

37.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   6    ...   19   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .