Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   след >>У третьому томі проаналізовано розвиток філософії з 1830 року до 40-х років XX ст. Книга представляє ґенезу, розвиток і взаємовпливи течій європейської філософії, а також їх зв’язок із суспільними настроями й політичними доктринами XIX-XX ст. 

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


«Вступ до філософських студій» є запрошенням до інтелектуальної подорожі. Основна мета книги полягає в тому, аби у живій і доступній формі ввести читача у багатий і яскравий світ філософського мислення. Навіщо сьогодні фідософія? Яке місце вона займає в сучасному світі? Що може дати фідософія сучасній людині? Чому ознайомлення з філософськими питаннями варто починати у старших класах середньої школи?

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


В курсе предпринята попытка разобрать ответ ведущей европейской и отечественной мысли на вызов современности. Рассматриваются определения, в каких строгая философия видит мир, его настоящую ситуацию и его задачи. История новой философии, начиная с Гегеля и гегельянских школ, продумывается как единый продолжающийся труд осмысления человеческой ситуации в мире 

415.00 грн.
Быстрый заказ


Философия издревле занимала умы людей. Каждая эпоха и каждая цивилизация выращивала поколения уникальных мыслителей - от досократиков в Древней Греции до постмодернистов XX века. Эти философы наполняли бесценный источник знаний, питающий корни человеческой истории и прогресса. Чтобы понять историю человека, следует прежде всего понять…Историю философии

370.00 грн.
Быстрый заказ


"Онтологія" Владислава Стружевського — підручник з найбільш фундаментальної філософської дисципліни. Наслідуючи традицію наукового компендіуму, автор стисло і послідовно викладає головні проблеми онтології від давнини до сьогодення, чітко окреслює позиції окремих філософів, ґрунтовно цитуючи їхні твори

112.00 грн.
Быстрый заказ


Книга, предлагаемая вниманию читателей, включает в себя тексты известных европейских философов XX в., размышлявших о смысле философии и ее роли в жизни общества. Книга вводит читателя в творческую лабораторию философов XX века: Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, М. Шлика, К. Поппера, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Г. Марселя и многих др

137.00 грн.
Быстрый заказ


В даному словнику викладено основні поняття етики, естетики, філософії природи та історії, гносеології та онтології тощо, а також характеризуються усі основні персоналії

167.00 грн.
Быстрый заказ


В даному словнику викладено основні поняття етики, естетики, філософії природи та історії, гносеології та онтології тощо, а також характеризуються усі основні персоналії

130.00 грн.
Быстрый заказ


В словаре впервые в мировой практике дана системная характеристика жизни и деятельности творцов восточнославянской духовной культуры XI-XX вв. Здесь восстановлены имена тех мыслителей, чьи труды и идеи незаслуженно игнорировались, а также представлен ряд новых персоналий 

74.00 грн.
Быстрый заказ


This introductory philosophy text has grown out of a combined total of twenty-five years of teaching philosophy to beginning students. Most of these students want an introductory course to give them an overall view of what philosophy is all about. We have tried to give students a sense of the range of philosophical questions by organizing our material into chapters representing different areas of philosophy

37.00 грн.


Philosophy in Practice is a completely new kind of introductory philosophy textbook, focusing on philosophy as an activity, rather than as a doctrine

111.00 грн.


Philosophy: Key Themes looks at the theory of knowledge, moral philosophy, philosophy of religion, philosophy of mind, political philosophy, and aesthetics. Each section comes with its own further reading and glossary. This is the second edition of this popular text, and includes additional and updated material

74.00 грн.


У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях 

 
 
278.00 грн.


У підручнику розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Важливе місце приділяється парадигмальному характеру історико–філософського знання, що поєднує в собі всезагальність та цілісність конкретно–історичного уявлення про реальність

56.00 грн.


"Історія філософії" Владислава Татаркевича витримала понад 10 видань і по суті стала основним академічним підручником з історії філософії у Польщі. Перший том містить огляд філософії античних часів та середньовіччя 

150.00 грн.


"Історія філософії" Владислава Татаркевича витримала понад 10 видань і по суті стала основним академічним підручником з історії філософії у Польщі. Перший том містить огляд філософії античних часів та середньовіччя 

93.00 грн.


У другому томі "Історії філософії" докладно представлено розвиток європейської філософії Нового часу до 1830 року. Філософія цього періоду проаналізована з точки зору походження її теорій, доктрин, течій, напрямків, їх розвитку, впливу та подальшої перспективи

66.00 грн.


Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій, семінарів та круглих столів за участю науковців, викладачів та спеціалістів Інституту філософії НАН України, Київською національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Київського військового гуманітарного інституту, Харківського педагогічного національного університету, Національного технічного університету України, Українського аграрного університету, Державної академії легкої промисловості України, Українського Центру духовної культури

 
 
56.00 грн.


В учебном пособии описывается генезис и основные исторические этапы развития науки, рассматриваются основные темы современной философии науки: взаимосвязь философии и науки, структура и динамика науки, методы научного исследования, становление современной научной картины мира

82.00 грн.


Предлагаемое культурфилософское исследование на широком историческом фоне развития европейской и русской культуры рассматривает характер становления и взаимодействия - столкновения - основных идеологем культуры, формирующих и определяющих весь спектр культурных событий как в прошлом, так и в настоящем.

90.00 грн.


В книге дается популярное, но без упрощений, изложение той проблематики, которая представляет мир философского познания. Сохраняется общая структура первого издания: философское учение о мире, человеке и отношениях человека к миру — познании, переживании и поведении. Но содержание в данном издании подверглось существенной переработке

93.00 грн.


Пропонована книга – перше видання в Україні підручника давньогрецької мови для майбутніх фахівців із філософських наук. Підручник складається зі вступного розділу, граматичного курсу, хрестоматії та давньогрецько-українського словника. До навчального матеріалу подається також філософська термінологія (загалом понад 650 термінів)

 
 
75.00 грн.


Автор книги анализирует все основные направления европейской философии и учения ее главных представителей с начала эпохи Возрождения до исхода эпохи ранних буржуазных революций в конце XVII в.

 
 
102.00 грн.


Автор стремился к тому, чтобы дать объективное, текстуально фундированное и обобщенное освещение философского процесса XVIII в. в трех его главных европейских регионах: английском, французском и немецком

78.00 грн.


Главная цель этой книги - реконструкция целостности историко-философского процесса, в которой выявлена вся основная, определяющая философская проблематика соответствующих эпох, сохраняющая свою значимость далеко за их пределами - вплоть до современности

 
 
75.00 грн.


В учебном пособии представлена интеллектуальная панорама Запада от античности до XX в., от философии Древнего мира до позитивизма современности. Особое внимание уделено истории возникновения "любомудрия" и основных направлений философии наших дней

106.00 грн.


"История западной философии" Бертрана Рассела широко известна не только специалистам, но и широкому кругу читателей как одно из самых удачных изложений истории философии. Ее автор - крупный математик, выдающийся философ и общественный деятель XX века, лауреат Нобелевской премии в области литературы 

 
 
240.00 грн.


В работе впервые осуществлен исторический и философский анализ проблем технической реальности. Новое в исследовании - системологический анализ предмета, понятия и концепта философии технической реальности, основных ее структурных компонентов, а также онтологических, эпистемологических и аксиологических проблем технической реальности

143.00 грн.


Во втором томе фундаментального труда Рихарда Фалькенберга, посвященного философии Нового времени, содержится исторический обзор философских течений от времени Канта до современного автору периода

105.00 грн.


В первом томе фундаментального труда Рихарда Фалькенберга, посвященного философии Нового времени, содержится исторический обзор философских течений от Николая Кузанского до философов эпохи Просвещения

105.00 грн.

1   2   3   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .