Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>В книге впервые целостно освещён жизненный и творческий путь выдающегося отечественного мыслителя, философа, психолога, педагога, богослова и церковно-общественного деятеля В. В. Зеньковского, раскрыты истоки его мировоззрения, прослежены основные линии его многогранного творчества

65.00 грн.
Быстрый заказ


Де бере початок традиція філософування в історії української культури? Які джерела живлять цю традицію впродовж її розвитку? В чому полягають особливості історико-філософського вивчення джерел філософської традиції?Намагаючисьвідшукати відповіді на ці запитання

72.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія є спробою дослідити онтологічні підстави практичної нормативності. Головну тезу автора можна сформулювати так: відповідь на питання про універсальну значущість практичних правил і норм безпосередньо залежить від відповіді на питання про сутнісні характеристики і цілі людського буття

 
 
185.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа, ведущего представителя первого и второго позитивизма в Украине второй половины ХІХ - начала ХХ века Владимира Викторовича Лесевича включены статьи, представляющие первый период его творчества  

111.00 грн.
Быстрый заказ


На прикладі французької філософії в монографії окреслюються механізм і наслідки лінгвістичного повороту в сучасній філософії, зокрема аналізуються дві його французькі версії: семіологічна і граматична

167.00 грн.
Быстрый заказ


Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького. Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки

 
 
70.00 грн.
Быстрый заказ


Монография представляет собой набросок феноменологии природы. Автор широко использует богатый историко-философский материал, а также концепции философии мифа и бессознательного

28.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія присвячена аналізові людського буття, взятому у взаємодії позитивних та негативних параметрів людського єства та світу людини. Відслідковуються причини виникнення негативного у сфері антропокультурного, розкривається природа негативного у розмаїтті його проявів

 
 
93.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник історико-філософських студій приурочений до 75-річчя Вілена Сергійовича Горського. Статті збірника зосереджені навколо феномена вітчизняної духовної культури — любомудрія, який став об’єктом науково дослідження в українській історико-філософській науці завдяки зусиллям професора Горського. Авторський колектив збірника об’єднує кілька поколінь дослідників філософських ідей у культурі Київської Русі

74.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и социолога Евгения Валентиновича де Роберти (1843-1915) включена его первая фундаментальная работа - книга "Социология: основная задача её и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею"  

111.00 грн.
Быстрый заказ


Увазі читача пропонується філософська праця, в якій найбільш осібні людські переживання, такі як самотність, жах, враження ілюзорності, передбачення, d?j? vu чи відчуття прекрасного, тлумачаться не як суб’єктивні емоції, а як фундаментальні екзистенційні стани – буттєві настрої, завдяки яким людині розкривається сутність буття

 
 
60.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія розкриває генезу і становлення поняття про основні природно-правові цінності (свобода, рівність, справедливість) у філософській культурі України від Київської Русі до епохи романтизму, котра стала межею переходу до академічної філософії в Україні і становлення концепцій природного права на професійному рівні

65.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії вперше досліджуються філософські погляди І.Франка під кутом зору розуміння ним провідної ролі культури в історичному процесі, у соціальній філософії та націотворенні українського народу

37.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується збірник наукових статей "Людина і культура в умовах глобалізації"

 
 
33.00 грн.
Быстрый заказ


Автори статей - вчені, письменники, журналісти, молоді науковці - намагалися через власні локальні осягнення поділитися досвідом входження в прихований вимір культурної онтології Донецька, який зазвичай залишається прихованим за строкатим шаром стереотипів, ідеологічних штампів та модних ярликів

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга посвящена современной философии, которая находится, по мнению автора, в состоянии кризиса, взывающего к необходимости преобразования основных установок философского мышления

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и психолога второй половины ХІХ века Николая Яковлевича Грота включены три произведения одесского и одно - московского периода его творчества

 
 
111.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії аналізується комплекс проблем, пов'язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв'язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття 

 
 
46.00 грн.
Быстрый заказ


Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу

117.00 грн.
Быстрый заказ


Статті, що увійшли до збірника, охоплюють широке коло тем: теоретичні аспекти українського націоналізму, нинішня московсько-українська війна, проблеми міграції та відносин між християнами і мусульманами, перспективи націоналістичної боротьби в Україні та ін.

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України - Острозької академії XVI-XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні 

126.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том сочинений украинского и российского философа и логика, профессора Петра Лодия вошла наиболее известная его работа - "Логические наставления, направляющие к познанию и различению истинного от ложного"

111.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюються питання національного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко

74.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюються питання національного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко

74.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія присвячена дослідженню писемності Київської Русі як політичного феномену, що мав цілу низку політичних атрибутів, функцій та призначень. Вивчаються форми репрезентації києворуськоі писемної спадщини та її політичний зміст

150.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія складається з трьох книг, що по своїй філософсько-правовій сутності становлять новітнє, єдине ціле у формі відповідного вчення з вагомим теоретико-практичним ступенем справжньої соціальної цінності

 
 
111.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник філософських та науково-публіцистичних статей, а також інтерв'ю та виступів на семінарах і конференціях за роки незалежності України професора Сергія Кримського підготовлено на честь його 80-річчя

148.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюється культурологічний досвід трансформації європейської філософії ІІІ тисячоліття, яка після краху формалістичної методології науки усвідомила, що світоглядним дороговказом розуміння новітньої цивілізації може бути імператив людини в усій неосяжності її душі, таїни долі та жадоби до вищих цінностей, що є можливим тільки через культуру

185.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії дається системний аналіз витоків, джерельної бази, етапів розвитку і специфіки руської національної філософії. Контекстом дослідження виступають багатовікові взаємовідносини українського і російського народів та їхніх культур

49.00 грн.
Быстрый заказ


Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период с 30-х годов прошлого века по настоящее время

105.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .