Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5   след >>В книге впервые целостно освещён жизненный и творческий путь выдающегося отечественного мыслителя, философа, психолога, педагога, богослова и церковно-общественного деятеля В. В. Зеньковского, раскрыты истоки его мировоззрения, прослежены основные линии его многогранного творчества

65.00 грн.
Быстрый заказ


Де бере початок традиція філософування в історії української культури? Які джерела живлять цю традицію впродовж її розвитку? В чому полягають особливості історико-філософського вивчення джерел філософської традиції?Намагаючисьвідшукати відповіді на ці запитання

72.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа, ведущего представителя первого и второго позитивизма в Украине второй половины ХІХ - начала ХХ века Владимира Викторовича Лесевича включены статьи, представляющие первый период его творчества  

111.00 грн.
Быстрый заказ


На прикладі французької філософії в монографії окреслюються механізм і наслідки лінгвістичного повороту в сучасній філософії, зокрема аналізуються дві його французькі версії: семіологічна і граматична

167.00 грн.
Быстрый заказ


В книге даются краткий биографический очерк и анализ философских и социологических взглядов выдающегося украинского мыслителя Г. С. Сковороды, подвергаются критике буржуазные фальсификации его теоретического наследия

30.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник історико-філософських студій приурочений до 75-річчя Вілена Сергійовича Горського. Статті збірника зосереджені навколо феномена вітчизняної духовної культури — любомудрія, який став об’єктом науково дослідження в українській історико-філософській науці завдяки зусиллям професора Горського. Авторський колектив збірника об’єднує кілька поколінь дослідників філософських ідей у культурі Київської Русі

74.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и социолога Евгения Валентиновича де Роберти (1843-1915) включена его первая фундаментальная работа - книга "Социология: основная задача её и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею"  

111.00 грн.
Быстрый заказ


Увазі читача пропонується філософська праця, в якій найбільш осібні людські переживання, такі як самотність, жах, враження ілюзорності, передбачення, d?j? vu чи відчуття прекрасного, тлумачаться не як суб’єктивні емоції, а як фундаментальні екзистенційні стани – буттєві настрої, завдяки яким людині розкривається сутність буття

 
 
60.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія розкриває генезу і становлення поняття про основні природно-правові цінності (свобода, рівність, справедливість) у філософській культурі України від Київської Русі до епохи романтизму, котра стала межею переходу до академічної філософії в Україні і становлення концепцій природного права на професійному рівні

65.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії вперше досліджуються філософські погляди І.Франка під кутом зору розуміння ним провідної ролі культури в історичному процесі, у соціальній філософії та націотворенні українського народу

37.00 грн.
Быстрый заказ


Вашій увазі пропонується збірник наукових статей "Людина і культура в умовах глобалізації"

 
 
33.00 грн.
Быстрый заказ


Автори статей - вчені, письменники, журналісти, молоді науковці - намагалися через власні локальні осягнення поділитися досвідом входження в прихований вимір культурної онтології Донецька, який зазвичай залишається прихованим за строкатим шаром стереотипів, ідеологічних штампів та модних ярликів

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


Эта книга посвящена современной философии, которая находится, по мнению автора, в состоянии кризиса, взывающего к необходимости преобразования основных установок философского мышления

 
 
115.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и психолога второй половины ХІХ века Николая Яковлевича Грота включены три произведения одесского и одно - московского периода его творчества

 
 
111.00 грн.
Быстрый заказ


Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу

117.00 грн.
Быстрый заказ


Статті, що увійшли до збірника, охоплюють широке коло тем: теоретичні аспекти українського націоналізму, нинішня московсько-українська війна, проблеми міграції та відносин між християнами і мусульманами, перспективи націоналістичної боротьби в Україні та ін.

 
 
130.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том сочинений украинского и российского философа и логика, профессора Петра Лодия вошла наиболее известная его работа - "Логические наставления, направляющие к познанию и различению истинного от ложного"

111.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюються питання національного відродження України, особливостей перехідних процесів, характеристик української ментальності, в тому числі настанов кордоцентризму, персоналізму, софійності, онтологічного оптимізму, буттєвої етики, архетипу Слова та парадигми бароко

74.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія складається з трьох книг, що по своїй філософсько-правовій сутності становлять новітнє, єдине ціле у формі відповідного вчення з вагомим теоретико-практичним ступенем справжньої соціальної цінності

 
 
111.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії дається системний аналіз витоків, джерельної бази, етапів розвитку і специфіки руської національної філософії. Контекстом дослідження виступають багатовікові взаємовідносини українського і російського народів та їхніх культур

49.00 грн.
Быстрый заказ


Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период с 30-х годов прошлого века по настоящее время

105.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія присвячена дослідженню впливу глобальних трансформацій на глобальні практики. Автори висвітлюють головні теоретичні, методологічні напрями і стилі соціально-філософського осмислення глобальних трансформацій, які запропоновані вітчизняними та зарубіжними дослідниками

 
 
50.00 грн.
Быстрый заказ


Монография представляет собой рационально-философское, систематично-комплексное изложение православного миросозерцания на основе глубокого осмысления наследия восточнопатристической традиции, мировой религиозной философии и современной христианской теологии

 
 
70.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія є наслідком осмислення великої за обсягом і складної за змістом літератури XVI – початку XVII століття – значною мірою першоджерел іноземного походження, які стосуються періоду, який ми розглядаємо. Внаслідок історико-філософського аналізу текстів вдалося виявити розмай ідейних розбіжностей у поглядах тогочасних українських мислителів, яких автор розділяє на чотири ідейні угруповання

 
 
176.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії відображено філософський дискурс з проблеми ціннісної регуляції безпеки і сталого людського розвитку, аналізується відповідна ціннісна система і соціокультурний механізм, пропонуються шляхи оптимізації його функціонування в українському суспільстві

78.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі представлена авторська концепція філософії етнокультури як новітнього напряму народознавства, що межує з метафізикою культури та етнокультурологією. Розкриваються методологічні засади дослідження української культури, філософія вітчизняного мистецтва, проблеми культурологічної регіоніки

48.00 грн.
Быстрый заказ


Атомізація та аномія, нігілізм і торжество цинічного розуму оголошуються світоглядними трендами (пост)сучасності. На протилежному полюсі перебувають ідеї відродження релігійності, приходу постсекулярної епохи, повернення традиційної системи цінностей, нового Середньовіччя, неоархаїки тощо. Дані діагнози часто сходяться в одній суттєвій точці - фіксації особливої ситуації сучасної культури. Вона, на думку автора, полягає в унікальній трансформації фундаментальної сфери соціокультурного буття та категорії думки - сакрального

270.00 грн.
Быстрый заказ


Роздуми Романа Коваля — одного з визначних істориків, філософів та ідеологів українського націоналізму — про причини минулих поразок і шляхи майбутньої української перемоги. В основу "Філософії сили" лягли його праці "Підстави націократії", "Філософія українства" та деякі неопубліковані статті початку і середини 1990-х років

65.00 грн.
Быстрый заказ


На сторінках збірки перед нами постають портрети мислителів, які народилися, жили, творили у Донбасі та які, безперечно, прославили Донецький край

 
 
100.00 грн.
Быстрый заказ


Наукова збірка "Філософські діалоги" започатковується темою: "Виміри людського буття: логіка, методологія, семіотика культури". У статтях автори прагнуть висловити бачення явищ людського буття не тільки з точки зору раціональності, логіки, але й з точки зору семіотики та філософії культури

75.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   3   4   5   след >>


(пусто)
 

+38(063)437-52-38
arhe@arhe.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .