Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   след >>показать всеУ монографії розглянуті механізми, форми впливу сучасних теоретичних і методологічних досягнень інформатики у сфері проектування і програмування програмних систем рівня організації на формування когнітивного вектора становлення інформаційного суспільства та інформаційної цивілізації

140.00 грн.
Быстрый заказ


В книге описаны все мыслимые человеческие пороки, общим числом более 100. По полноте собранных под одной обложкой изъянов души, эта коллекция не знает себе равных. Но еще поразительнее способ описания – в пороках открывается то, что их оправдывает! Для каждого из них, от вполне невинных до самых тяжких, автор находит доброе слово

220.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа, ведущего представителя первого и второго позитивизма в Украине второй половины ХІХ - начала ХХ века Владимира Викторовича Лесевича включены статьи, представляющие первый период его творчества  

150.00 грн.
Быстрый заказ


Добродетели принято хвалить, но в этой книге их также обличают. Здесь описано около 100 общепризнанных нравственных достоинств, которые, на поверку, заключают в себе немало трудного, подчас разрушительного для человеческой личности

220.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія присвячена аналізу самоорганізації сучасної соціальності, й передусім ефектів і ролі влади в ній. Ситуація глобального світу сьогодення розглядається як в її культурно-історичній генеалогії в контексті модерної цивілізації, так і в тих радикальних інноваціях соціального і антропологічного гатунку, якими вона визначає поточну структуру людської життєдіяльності 

300.00 грн.
Быстрый заказ


Ця книга — перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо.

900.00 грн.
Быстрый заказ


Діалог - одне з ключових понять нашої сучасності. Від того, чи виявляться люди нині здатними до діалогу, залежить подальша доля людства загалом. Мета пропонованої книжки - представити читачеві низку філософсько-етичних ідей, пов'язаних з осмисленням діалогу та його морального значення

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и социолога Евгения Валентиновича де Роберти (1843-1915) включена его первая фундаментальная работа - книга "Социология: основная задача её и методологические особенности, место в ряду наук, разделение и связь с биологиею и психологиею"  

150.00 грн.
Быстрый заказ


Від індивідуальної свободи людини, що проявляє себе свободою думки, почуттів, бажань і вчинків, до економічної і політичної свободи як невід´ємних передумов свободи особистості - таким шляхом авторка пропонує пройти читачеві. Дороговказом слугують Апостоли свободи - ті, про кого згадано у книзі, або ті, кого читач обирає сам

300.00 грн.
Быстрый заказ


Есеї Юрія Олійника — це надзвичайно цікава спроба філософського осмислення світу навколо. Замість давати однозначні відповіді автор ставить запитання і запрошує читача до неквапливої розмови. Чи є цей світ ілюзією?

300.00 грн.
Быстрый заказ


Предлагаемая вниманию читателей литературная дилогия продолжает почтенную традицию моралистики, насчитывающую уже более двадцати пяти веков. Читателя ждет непривычный взгляд как на наиболее распространенные человеческие пороки, так и на общепризнанные добродетели

 
 
400.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія розкриває генезу і становлення поняття про основні природно-правові цінності (свобода, рівність, справедливість) у філософській культурі України від Київської Русі до епохи романтизму, котра стала межею переходу до академічної філософії в Україні і становлення концепцій природного права на професійному рівні

90.00 грн.
Быстрый заказ


Мандрівка «Кораб­лем шаленців» є унікальною нагодою простежити історію розвитку і трактування понять шаленства, ейфорії, манії, екстазу, юродства, мудрості і глупоти у літературі, живописі, психології, у суспільній та релігійній думці від античних часів до сьогодення — крізь різні культури та епохи

144.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии предлагается вновь обратиться к старой, но актуальной проблеме взаимодействия личности и общества, однако на этот раз в плоскости взаимодействия личностного самоуправления и социального управления в контексте общих проблем философии управления и перспектив его совершенствования

90.00 грн.
Быстрый заказ


Збірник наукових праць присвячено творчій спадщині видатного філософа ХХ ст. Миколи Олександровича Бердяєва (1874–1948)

100.00 грн.
Быстрый заказ


В первый том собрания сочинений украинского философа и психолога второй половины ХІХ века Николая Яковлевича Грота включены три произведения одесского и одно - московского периода его творчества

 
 
150.00 грн.
Быстрый заказ


Статті, що увійшли до збірника, охоплюють широке коло тем: теоретичні аспекти українського націоналізму, нинішня московсько-українська війна, проблеми міграції та відносин між християнами і мусульманами, перспективи націоналістичної боротьби в Україні та ін.

 
 
140.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии предпринята попытка сделать предметом рациональной рефлексии саму рациональность. Любая работа подобного рода сталкивается с известными трудностями, разрешение которых возможно только в плоскости метафизического дискурса

 
 
80.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі на матеріалах гуманітарних дисциплін (зокрема, літератури), лінгвістики та природничих наук обгрунтовується парадигмальний статус діалогу в сучасному мисленні

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


В монографии рассматриваются методологические возможности синергетического подхода к изучению вопросов эволюции природы, человека, сознания. Предложена синергетическая модель антропогенеза, который автор рассматривает как планетарный, а не видовой процесс и условно разделяет его на два этапа – эволюцию морфофизиологии человека и эволюцию его психической структуры

90.00 грн.
Быстрый заказ


Монографія складається з трьох книг, що по своїй філософсько-правовій сутності становлять новітнє, єдине ціле у формі відповідного вчення з вагомим теоретико-практичним ступенем справжньої соціальної цінності

 
 
200.00 грн.
Быстрый заказ


Книга присвячена аналізові політично-філософської думки України XIX ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів. Аналіз сфокусовано на слові «суспільність», через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності. Описано становлення цієї ідеї від раннього українофільського дискурсу початку XIX ст. до зрілої артикуляції у текстах М. Драгоманова та І. Франка, а також проблеми українського модерного націєтворення та політичної філософії.

220.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі висвітлюється культурологічний досвід трансформації європейської філософії ІІІ тисячоліття, яка після краху формалістичної методології науки усвідомила, що світоглядним дороговказом розуміння новітньої цивілізації може бути імператив людини в усій неосяжності її душі, таїни долі та жадоби до вищих цінностей, що є можливим тільки через культуру

230.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії досліджуються основні виміри свободи, що мали висвітлення як у присвячених їм класичних творах, так і в сучасних концепціях. Автори застосовують історико-філософський та порівняльний підходи до проблеми свободи, виявляють основні тенденції її розвитку, осмислюють нові підходи до її розв'язання

200.00 грн.
Быстрый заказ


Автором представлено існуючий у світі досвід з питань соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені проблем полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми сучасних дітей та молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського суспільства

 
 
90.00 грн.
Быстрый заказ


У книзі представлені різнопланові дослідження з теорії смислу. Особлива увага приділяється загальній теорії смислу як частині семіотики та логічної семантики, зокрема теорії смислових (інтенсіональних) моделей людського спілкування

300.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії розглядаються проблеми свободи в антропологічному та метаантропологічному контекстах, через правові, етичні і релігійні відносини, буття свободи у світі та її даність людині

 
 
120.00 грн.
Быстрый заказ


Змістом цієї книги є роздуми щодо долі інтелектуальної спадщини когорти найвідоміших в Україні і за її межами філософів шістдесятників. Розкривається теоретична, загальнокультурна й політична значущість тих зрушень у даній галузі, які повязані з двома напрямами філософування: "червоним екзістенціалізмом” і “червоним позитівізмом"

 
 
110.00 грн.
Быстрый заказ


У цій книзі творчість Григорія Сковороди (1722-1794), щонайперше його метода сходження до Бога «ліствицею» творива, розглядається як найвищий злет української духовної традиції доби пізнього бароко.

320.00 грн.
Быстрый заказ


У монографії відображено філософський дискурс з проблеми ціннісної регуляції безпеки і сталого людського розвитку, аналізується відповідна ціннісна система і соціокультурний механізм, пропонуються шляхи оптимізації його функціонування в українському суспільстві

90.00 грн.
Быстрый заказ

1   2   след >>показать все


(пусто)
 

+38(068)231-67-99
info@platoscave.com.ua

Подпишитесь и получите подарок© Архе .